Indgivning af ansøgning i opholdslandet

Som tidligere omtalt skal en dansk statsborger, som har udøvet sin ret til fri bevægelighed enten som studerende eller selvforsørgende, ved ansøgningen om familiesammenføring efter EU-reglerne dokumentere, at han/hun kan forsørge alle sine familiemedlemmer, inklusive ægtefælle/partner og børn. Derimod behøver en dansk statsborger, som har haft status af arbejdstager, serviceyder eller selvstændig i et andet EU-land, kun at kunne dokumentere, at han/hun kan forsørge øvrige familiemedlemmer, dvs. eksempelvis forældre. Disse betingelser er indført, for at de pågældende familiemedlemmer ikke skal blive en byrde for værtslandets sociale system.

Selvom du således i visse tilfælde har forsørgerpligt over for dine familiemedlemmer, betyder dette ikke, at disse ikke må modtage sociale ydelser, hvis de har brug for det. Men det betyder, at de danske myndigheder har lov til at undersøge, om der er tale om midlertidige vanskeligheder, og at myndighederne, efter at have taget hensyn til opholdets varighed, de personlige forhold og til bistandsbeløbet, kan nå til den konklusion, at familiemedlemmerne er en urimelig byrde for det sociale system ogderfor skal udvises. Men de kan altså ikke bare automatisk blive udvist, fordi de har gjort brug af det sociale system. Når man først har opnået tidsubegrænset opholdsret, er denne ikke længere betinget af, at man har tilstrækkelige midler.